Wat wij geloven
DE TWAALF ARTIKELEN

van het Algemeen Ongetwijfeld Christelijk Geloof
 1. 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. 5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
 6. 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 7. 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. 10. vergeving der zonden;
 11. 11. wederopstanding des vleses;
 12. 12. en een eeuwig leven